fb pixel

Nieuwe wet op de mede-eigendom vanaf 2019

18-01-2019

Sinds 1 januari 2019 geldt er een nieuwe wet op de mede-eigendom.

Met deze vernieuwde wetgeving wil de Kamer van Volksvertegenwoordigers eindelijk duidelijkheid scheppen rond wettelijke bepalingen die vroeger voor wel eens voor onzekerheid zorgden. 

Daarnaast wil zij er met de verplichte invoering van het reglement van interne orde eveneens voor zorgen dat er sneller en goedkoper aanpassingen kunnen worden doorgevoerd aan de statuten. Dit zonder dat deze aanpassingen eerst langs de notaris moeten passeren.

Benieuwd wat de nieuwe wet op de mede-eigendom nog meer inhoudt? Hieronder zetten we de voornaamstenieuwigheden voor u op een rijtje.

1. Vlottere besluitvormingsprocessen op de Algemene Vergadering 

Door de nieuwe wet op de mede-eigendom kan de Vereniging van Mede-Eigenaars makkelijker beslissingen nemen over belangrijke werken tijdens de Algemene Vergadering.

Dit betekent concreet dat:

  • de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) voortaan met een tweederdemeerderheid kan beslissen over de uitvoering van alle werken m.b.t. de gemene delen;
  • een volstrekte meerderheid (meer dan 50%) voldoende is om wettelijk opgelegde werken door te voeren; 
  • de aanwezigen op de Algemene Vergadering met een viervijfdemeerderheid kunnen beslissen of er herstellingen nodig zijn voor de veiligheid of hygiëne van het gebouw

2. Verplicht reglement van interne orde

Voor de nieuwe wet op de mede-eigendom, was het reglement van interne orde een huishoudelijk reglement voor het hele gebouw. 

Het document bestond uit gedrag-, leef- en huiselijke regels om de netheid en de veiligheid van het gebouw te garanderen.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet op de mede-eigendom is het reglement van interne orde echter een verplicht document geworden en dient zij zelf aan een aantal wettelijke vormvereisten te voldoen!

Hieronder sommen we voor u op welke zaken verplicht in het nieuwe reglement van interne orde dienen te staan:

  • de periode waarin de Algemene Vergadering samenkomt, de manier van bijeenroeping, de werkwijze, de bevoegdheden;
  • de benoeming van de syndicus, zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de regels over een hernieuwing of opzegging van zijn mandaat;
  • de bevoegdheden en verplichtingen van de rekeningcommissaris.

3. Verplicht reservekapitaal voor niet-periodieke kosten

De nieuwe wet op de mede-eigendom verplicht alle mede-eigenaars om een reservekapitaal aan te leggen voor hun gebouw. Echter, voor gebouwen die nog maar recent werden opgeleverd, dient het reservekapitaal pas na vijf jaar opgericht te worden.

Het reservekapitaal is een soort van spaarpot die wordt aangewend om onvoorziene, grote herstellings- of renovatiewerken aan de mede-eigendom voor te financieren.

Mede-eigenaars hoeven met andere woorden dus niet langer meer in één keer een enorm bedrag neer te leggen, maar kunnen dus stelselmatig sparen en deze pot (gedeeltelijk) inzetten om de kosten te dekken.

Wat betreft het bedrag dat gestort dient te worden in het reservekapitaal, kan de syndicus aan de Algemene vergadering voorstellen om:

  1. Jaarlijks procent van het totaal van de gewone gemeenschappelijke kosten van het voorgaande jaar te betalen
  2. Of om een bedrag te betalen dat gebaseerd is op een gedetailleerde afschrijvingstabel met de 'te verwachten, maar buitengewone kosten'.

Daarnaast kan de Algemene Vergadering er ook voor kiezen om zelf een voorstel te formuleren, indien zij niet akkoord gaat met één van bovenstaande voorstellen.

Als 4/5 van de mede-eigenaars geen reservefonds wil aanleggen, moet dat niet.

De betaler beslist-principe

4. Het "wie betaalt, beslist"-principe

Vanaf 2019 mogen enkel nog eigenaars die meebetalen aan een bepaalde kost meestemmen over dit thema.

Stel dat er bijvoorbeeld schilderwerken dienen te gebeuren aan de linkerkant van de hal en er in de statuten opgenomen staat dat enkel en alleen mensen die links wonen in het gebouw mee dienen te betalen aan deze schilderwerken. Dan mogen ook enkel en alleen de mensen die aan de linkerkant wonen van het gebouw meestemmen over dit onderwerp.

Alle bovenstaande wetsaanpassingen op de nieuwe wet van de mede-eigendom hebben een impact op alle VME’s, maar ook op individuelen en zelfs op verhuurders.

Zo hebben bijvoorbeeld eigenaars die hun appartement verhuren vanaf heden de verantwoordelijkheid om hun huurder(s) te informeren over de genomen beslissingen binnen de Algemene Vergadering.

Heeft u nog vragen na het lezen van dit nieuwsbericht? Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie op advies@deboerenpartners.be