De Boer & Partners | Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Boer & Partners Immobiliën Groep en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.deboerenpartners.be en in andere gegevensdragers. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering of in andere fysieke en niet-fysieke gegevensdragers kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De Boer & Partners Immobiliën Groep en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. De inhoud van de website of andere gegegensdragers waaronder informatiebrochures, kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Wij doen al het mogelijke om op de gegevensdragers van De Boer & Partners Immobiliën Groep betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen. Noch De Boer & Partners Immobiliën Groep, noch Whise (beheerder van de site De Boer & Partners Immobiliën Groep) kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met ons.

 

Privacybeleid

Hieronder kan u meer lezen over ons privacybeleid. In dit beleid brengen we u graag op de hoogte over de manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten. Bij de verwerking van persoonsgegevens leven we de wet na, momenteel de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming, beter bekend als GDPR.

Heeft u vragen? Contacteer ons via advies@deboerenpartners.be of de contactgegevens van het kantoor in uw regio.  

 

Welke gegevens verzamelen we?

De Boer & Partners Immobiliën Groep verwerkt geen bijzondere of gevoelige gegevens.
Hieronder geven we een overzicht van de persoonsgegevens die we kunnen verwerken. 

1. Identiteitsgegevens van de opdrachtgever (verkoper of verhuurder): naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer

2. Identiteitsgegevens van de kandidaat-koper of kandidaat-huurder: naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer, zoekwensen

3. Identiteitsgegevens van de huurder: naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer, inkomsten, tewerkstelling, burgerlijke stand, gezinssamenstelling 

4. Gegevens van het onroerend goed van de opdrachtgever (verkoper/verhuurder): eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringsattest van de elektrische installatie, EPC attest, grondplannen, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde, etc. 

5. Technische informatie: IP adres, het aantal webpagina’s dat bezocht werden tijdens een bezoek op onze site, het type browser waarmee gesurft wordt, de datum en sessieduur, cookie data, toestelinformatie. 

 

Waarom verzamelen we de gegevens?

Wettelijke verplichtingen

In specifieke omstandigheden zijn we verplicht om persoonsgegevens te verwerken. Hieronder vallen onder meer de verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de verplichting om te reageren op een formeel verzoek van de Belgische belastings- en gerechtelijke autoriteiten. Deze wettelijke verplichtingen waarvoor wij gegevens moeten verwerken zijn niet exhaustief en zijn onderhevig aan veranderingen. 

 

Contractuele relaties

Alvorens contracten te sluiten dient De Boer & Partners Immobiliën Groep bepaalde gegevens te verkrijgen en te verwerken, met name om onder andere:

•   te reageren op uw verzoek;
•   u bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van een contract;
•   een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico's met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten;
•   uw bemiddelingsopdracht te vervullen.

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten moeten we een aantal gegevens verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen De Boer & Partners Immobiliën Groep verzonden worden naar diverse afdelingen. Meer bepaald verwerkt De Boer & Partners Immobiliën Groep uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt: 

•   beheer van lopende contracten/bestelde diensten
•   centraal management en algemeen beeld van de klanten
•   het beheer van uw vastgoed

De Boer & Partners Immobiliën Groep kan persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met de betrokkene en de uitvoering van contracten. 

 

Gerechtvaardigde belangen

De Boer & Partners Immobiliën Groep verwerkt persoonsgegevens voor de verwezenlijking van gerechtvaardigde belangen. Hierbij streven we ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om de gegevens te verwerken en het respect voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, met inbegrip van de bescherming van de privacy. Persoonsgegevens worden in dit kader onder andere verwerkt voor: 

•   het personaliseren van onze diensten
•   de verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst
•   het toezicht op onze activiteiten, waaronder de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken op de website, etc.
•   het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers te verbeteren (meer informatie over ons cookies beleid vindt u hieronder)
•   het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)
•   de vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van onze rechten of alle personen die we vertegenwoordigen, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

 

Uw toestemming

Wij kunnen uw persoonlijke elektronische contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing, nieuwsbrieven, per post of e-mail. In dit geval vragen we eerst uw specifieke toestemming. 

 

Aan wie maken we de gegevens over?

We behandelen alle persoonsgegevens met de grootste zorg en delen de gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van onze opdracht. In sommige gevallen zijn we bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten, wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken.

We dragen persoonsgegevens ook over aan specifieke dienstverleners om te helpen met:

•   het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties
•   het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders
•   het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten
•   de commercialisering van onze activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie

We zorgen ervoor dat derden enkel beperkte toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren.
We zullen er dan ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze gebruiken.

We bewaren alle persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

 

Hoe bewaren we de gegevens?

We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van De Boer & Partners Immobiliën Groep, evenals aan de wettelijke noodzaak om de gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

•   10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
•   10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van De Boer & Partners Immobiliën Groep

Buiten deze periode worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd. 

 

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We hanteren strikte normen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.  We nemen dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren. 

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zullen wij onmiddellijk handelen om de oorzaak van de inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate maatregelen. Indien nodig, zal De Boer & Partners Immobiliën Groep u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

 

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. U kan hiervoor steeds terecht bij het kantoor in uw regio of via advies@deboerenpartners.be

  1. Recht op informatie - Bij de start van de verwerking heeft u recht op informatie. We hopen dat we u met deze disclaimer goed hebben kunnen informeren over ons privacybeleid. Indien u verdere vragen heeft helpen we u graag verder via advies@deboerenpartners.be
  2. Recht van verzet - Bij de start van de verwerking, tijdens de duurtijd van de verwerking en bij de beëindiging van de verwerking heeft u recht op verzet. De Boer & Partners Immobiliën Groep kan de verwerking van de persoonsgegevens verder zetten indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten of vrijheden van de betrokkene. 
  3. Recht op inzage - Tijdens de duurtijd van de verwerking heeft u recht op inzage. U heeft met andere woorden het recht om te weten of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, voor welke doeleinden we deze verwerken, welke categorieën van gegevens worden verwerkt en aan wie de gegevens worden meegedeeld. Indien u inzage in uw klantenfiche wenst te krijgen bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens. 
  4. Recht op verbetering - Tijdens de duurtijd van de verwerking heeft u recht op verbetering. We dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens correct bewaard worden, maar indien u merkt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn kan u dit via advies@deboerenpartners.be laten weten. Dan stellen wij alles in het werk om de gegevens aan te passen. 
  5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens - Tijdens de duurtijd van de verwerking en bij de beëindiging van de verwerking heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. De overdraagbaarheid naar een andere verwerkingsverantwoordelijke  geldt alleen voor de persoonsgegevens die u zelf heeft meegegeven en dus niet voor gegevens die de makelaars zelf opgezocht of nagevraagd hebben.
  6. Recht op beperking - Tijdens de duurtijd van de verwerking en bij de beëindiging van de verwerking heeft u recht op beperking van de verwerkingsactiviteit. Dit betekent dat u het recht heeft (een onderdeel van) de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te stoppen wanneer u de juistheid van de gegevens betwist. Tijdens die periode kan De Boer & Partners Immobiliën Groep de gegevens controleren. 
  7. Recht op verwijdering - Bij de beëindiging van de verwerking heeft u recht op wissing/verwijdering. Wanneer uw contract met De Boer & Partners Immobiliën Groep een einde genomen heeft, kan u De Boer & Partners vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft ook de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van presoonsgegevens die door De Boer & Partners Immobiliën Groep op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij De Boer & Partners Immobiliën Groep een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van De Boer & Partners Immobiliën Groep (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). De Boer & Partners Immobiliën Groep kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
  8. Recht om klacht in te dienen - U heeft altijd recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) indien u van oordeel bent dat de GDPR niet wordt nageleefd. 

 

Cookie beleid

Cookies stellen ons in staat om het apparaat te identificeren waarmee u onze website bezoekt of wanneer u heeft ingelogd. Wij gebruiken cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor optimaal gebruik van deze website of die bepaalde basisfuncties leveren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies die uw voorkeuren opslaan, zodat wij het gebruiksgemak van deze website kunnen verbeteren. We maken evenzeer gebruik van cookies die ons helpen de prestaties van onze website te optimaliseren. 

Wat is een cookie?

"Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van je computer wordt gezet door de website die je bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt." - Bron Consumentenbond

Beheer van cookies

Gebruikers kunnen de installatie van cookies vermijden door ze via hun browserinstellingen te weigeren. Reeds geïnstalleerde cookies kunnen ook steeds verwijderd worden van een computer of mobiel apparaat.

Soorten cookies

1. Geo-targeting cookies: Geo-targeting cookies gebruiken de informatie die je browser verstuurt om te achterhalen in welk land je je bevindt. Op die manier kan de website op de juiste manier worden weergegeven, aangepast aan je locatie (bijvoorbeeld keuze van de taal). Deze cookie is volledig anoniem.

2. Registratiecookies: Registratiecookies worden gebruikt bij registratie op een website. Zij informeren de site of je al bent aangemeld of niet en tot welk deel van de site je toegang hebt. Vink je de optie ‘Onthoud mijn wachtwoord’ niet aan, dan verwijderen deze cookies zichzelf nadat je je browser sluit.

3. Social media cookies: Wanneer je artikels en pagina’s deelt via sociale media sharing buttons zal dit geregistreerd worden door het sociale netwerk dat de button gemaakt heeft.

4. Site performance cookies: Deze cookies maken het bezoekers van een site aangenaam door hun voorkeuren te onthouden. Zo hoef je die niet telkens opnieuw in te stellen bij een volgend bezoek. Voorbeelden hiervan zijn: de volume-instellingen van videospelers, voorkeuren in rangschikking van zaken, video streaming snelheid zodat die compatibel is met jouw computer, …

5. Site improvement cookies: Als het ontwerp van een website licht verschilt van de gebruikelijke weergave, dan wordt er op dat moment mogelijk een nieuw ontwerp getest met de A/B-testmethode. Bij deze methode krijg je, willekeurig, 1 van de mogelijke versies van de site te zien. De site improvement cookie houdt bij hoe bezoekers op de verschillende designs reageren. Zo kunnen, eens de test afgerond, adequate veranderingen worden doorgevoerd.

6. Analytics cookies: Elke keer dat iemand een site bezoekt, genereert de web analytics software een anonieme third party analytics cookie. Deze cookies weten of een bezoeker de site al eerder bezocht heeft of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Zo kunnen de volgende data verzameld worden:

•   het aantal unieke bezoekers
•   hoe vaak gebruikers de site bezoeken
•   welke pagina’s gebruikers bekijken
•   hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken.
•   deze informatie dient enkel voor statistische doeleinden.

7. Third party advertising cookies: Veel advertenties op websites zijn gegenereerd door third parties. Die gebruiken meestal hun eigen cookies om na te gaan hoeveel mensen hun advertentie al gezien hebben. De bedrijven die deze cookies aanmaken, zoals Ads by Google, hebben hun eigen privacy policies en gebruiken hun anonieme cookies om gebruikers de juiste advertenties te tonen tijdens hun bezoek aan een bepaalde website.

Onze 18 kantoren:

• Antwerpen - Leopoldstraat 77, 2000 Antwerpen - BTW: BE 0456.641.356 - Bemiddelaar BIV 507 109 (Yann Nelissen)
• Brasschaat - Dr. Roosensplein 47, 2930 Brasschaat - BTW: BE 0432.029.288 - Bemiddelaar BIV 503 554 (Ellen Dingemans)
• Deurne - Ter Rivierenlaan 1, 2100 Deurne - BTW: BE 0456.641.356 - Bemiddelaar BIV 507 109 (Yann Nelissen)
• Hoogstraten - Vrijheid 137, 2320 Hoogstraten - BTW: BE 0667.931.508 - Bemiddelaar BIV 512 662 (Stijn Adams)
• Hove - Kapelstraat 71, 2540 Hove - BTW: BE 0628.819.920 - Bemiddelaar BIV 507 260 (Glenn Mullers)
• Kalmthout - Heidestatiestraat 26, 2920 Kalmthout - BTW: BE 0667.928.142 - Bemiddelaar BIV 508 353 (Frédéric Dewilde)
• Keerbergen - Haachtsebaan 119, 3140 Keerbergen - BTW: 0643.753.762 - Bemiddelaar BIV 515 849 (Jan Coosemans)
• Knokke - Dumortierlaan 78, 8300 Knokke - BTW: 0685.379.828 - Bemiddelaar BIV 503 554 (Ellen Dingemans)
• Koningshooikt - Koningsplein 5, 2500 Koningshooikt - BTW: BE 0754.452.241 - Bemiddelaar BIV 512 681 (Matthias Kets)
• Malle - Dorpsplaats 4, 2390 Malle Hoogstraten - BTW: BE 0667.931.508 - Bemiddelaar BIV 512 662 (Stijn Adams)
• Mechelen - Brusselsesteenweg 6, 2800 Mechelen - BTW: BE 0670.704.817 - Bemiddelaar BIV 200 801 (Nicolaas de Boer) 
• Mol - Rondplein 14/2, 2400 Mol - BTW: BE 0652.605.805 - Bemiddelaar BIV 504 120 (Constantin Vermeulen)
• Reet - Rumstsestraat 1, 2840 Reet  - BTW: BE 0686.750.397 - Bemiddelaar BIV 505 162 (Alexander Derycke)
• Schilde - Schoolstraat 2, 2970 Schilde - BTW: 0716.774.075 - Bemiddelaar BIV 506 736 (Ian Raemaekers)
• Turnhout - Grote Markt 22, 2300 Turnhout - BTW: 0892.572.422 - Bemiddelaar BIV 504 120 (Constantin Vermeulen)
• ’t Eilandje - Napoleonkaai 41, 2000 Antwerpen - BTW: BE 0456.641.356 - Bemiddelaar BIV 507 109 (Yann Nelissen)
• Weelde - Weeldestraat 83, 2381 Weelde - BTW: 0892.572.422 - Bemiddelaar BIV 504 120 (Constantin Vermeulen)

Andere info

•   Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16, 1000 Brussel
•   Land van erkenning: België
•   BIV-plichtenleer (zoals goedgekeurd bij KB van 27 september 2006): het reglement van plichtenleer kan u hier lezen.  
•   BA en borgstelling via NV AXA Belgium met polisnummer 730.390.160
•   Adres hoodfkantoor: Dr. Roosensplein 47, 2930 Brasschaat, ondernemingsnummer: BE 0432.029.288, BTW: BE 0432029288
•   BIV erkend vastgoedmakelaar: Nicolaas de Boer, BIV 200 801