De Boer & Partners | Privacy Policy

Privacybeleid

Hieronder kan u meer lezen over ons privacybeleid. In dit beleid brengen we u graag op de hoogte over de manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten. Bij de verwerking van persoonsgegevens leven we de wet na, momenteel de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming, beter bekend als GDPR.

Heeft u vragen? Contacteer ons via advies@deboerenpartners.be of de contactgegevens van het kantoor in uw regio.  

 

Welke gegevens verzamelen we?

De Boer & Partners Immobiliën Groep verwerkt geen bijzondere of gevoelige gegevens.
Hieronder geven we een overzicht van de persoonsgegevens die we kunnen verwerken. 

1. Identiteitsgegevens van de opdrachtgever (verkoper of verhuurder): naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer

2. Identiteitsgegevens van de kandidaat-koper of kandidaat-huurder: naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer, zoekwensen

3. Identiteitsgegevens van de huurder: naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer, inkomsten, tewerkstelling, burgerlijke stand, gezinssamenstelling 

4. Gegevens van het onroerend goed van de opdrachtgever (verkoper/verhuurder): eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringsattest van de elektrische installatie, EPC attest, grondplannen, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde, etc. 

5. Technische informatie: IP adres, het aantal webpagina’s dat bezocht werden tijdens een bezoek op onze site, het type browser waarmee gesurft wordt, de datum en sessieduur, cookie data, toestelinformatie. 

 

Waarom verzamelen we de gegevens?

Wettelijke verplichtingen

In specifieke omstandigheden zijn we verplicht om persoonsgegevens te verwerken. Hieronder vallen onder meer de verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de verplichting om te reageren op een formeel verzoek van de Belgische belastings- en gerechtelijke autoriteiten. Deze wettelijke verplichtingen waarvoor wij gegevens moeten verwerken zijn niet exhaustief en zijn onderhevig aan veranderingen. 

 

Contractuele relaties

Alvorens contracten te sluiten dient De Boer & Partners Immobiliën Groep bepaalde gegevens te verkrijgen en te verwerken, met name om onder andere:

•   te reageren op uw verzoek;
•   u bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van een contract;
•   een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico's met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten;
•   uw bemiddelingsopdracht te vervullen.

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten moeten we een aantal gegevens verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen De Boer & Partners Immobiliën Groep verzonden worden naar diverse afdelingen. Meer bepaald verwerkt De Boer & Partners Immobiliën Groep uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt: 

•   beheer van lopende contracten/bestelde diensten
•   centraal management en algemeen beeld van de klanten
•   het beheer van uw vastgoed

De Boer & Partners Immobiliën Groep kan persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met de betrokkene en de uitvoering van contracten. 

 

Gerechtvaardigde belangen

De Boer & Partners Immobiliën Groep verwerkt persoonsgegevens voor de verwezenlijking van gerechtvaardigde belangen. Hierbij streven we ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om de gegevens te verwerken en het respect voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, met inbegrip van de bescherming van de privacy. Persoonsgegevens worden in dit kader onder andere verwerkt voor: 

•   het personaliseren van onze diensten
•   de verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst
•   het toezicht op onze activiteiten, waaronder de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken op de website, etc.
•   het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers te verbeteren (meer informatie over ons cookies beleid vindt u hieronder)
•   het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)
•   de vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van onze rechten of alle personen die we vertegenwoordigen, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

 

Uw toestemming

Wij kunnen uw persoonlijke elektronische contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing, nieuwsbrieven, per post of e-mail. In dit geval vragen we eerst uw specifieke toestemming. 

 

Aan wie maken we de gegevens over?

We behandelen alle persoonsgegevens met de grootste zorg en delen de gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van onze opdracht. In sommige gevallen zijn we bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten, wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken.

We dragen persoonsgegevens ook over aan specifieke dienstverleners om te helpen met:

•   het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties
•   het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders
•   het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten
•   de commercialisering van onze activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie

We zorgen ervoor dat derden enkel beperkte toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren.
We zullen er dan ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze gebruiken.

We bewaren alle persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

 

Hoe bewaren we de gegevens?

We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van De Boer & Partners Immobiliën Groep, evenals aan de wettelijke noodzaak om de gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

•   10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
•   10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van De Boer & Partners Immobiliën Groep

Buiten deze periode worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd. 

 

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We hanteren strikte normen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.  We nemen dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren. 

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zullen wij onmiddellijk handelen om de oorzaak van de inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate maatregelen. Indien nodig, zal De Boer & Partners Immobiliën Groep u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

 

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. U kan hiervoor steeds terecht bij het kantoor in uw regio of via advies@deboerenpartners.be

  1. Recht op informatie - Bij de start van de verwerking heeft u recht op informatie. We hopen dat we u met deze disclaimer goed hebben kunnen informeren over ons privacybeleid. Indien u verdere vragen heeft helpen we u graag verder via advies@deboerenpartners.be
  2. Recht van verzet - Bij de start van de verwerking, tijdens de duurtijd van de verwerking en bij de beëindiging van de verwerking heeft u recht op verzet. De Boer & Partners Immobiliën Groep kan de verwerking van de persoonsgegevens verder zetten indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten of vrijheden van de betrokkene. 
  3. Recht op inzage - Tijdens de duurtijd van de verwerking heeft u recht op inzage. U heeft met andere woorden het recht om te weten of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, voor welke doeleinden we deze verwerken, welke categorieën van gegevens worden verwerkt en aan wie de gegevens worden meegedeeld. Indien u inzage in uw klantenfiche wenst te krijgen bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens. 
  4. Recht op verbetering - Tijdens de duurtijd van de verwerking heeft u recht op verbetering. We dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens correct bewaard worden, maar indien u merkt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn kan u dit via advies@deboerenpartners.be laten weten. Dan stellen wij alles in het werk om de gegevens aan te passen. 
  5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens - Tijdens de duurtijd van de verwerking en bij de beëindiging van de verwerking heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. De overdraagbaarheid naar een andere verwerkingsverantwoordelijke  geldt alleen voor de persoonsgegevens die u zelf heeft meegegeven en dus niet voor gegevens die de makelaars zelf opgezocht of nagevraagd hebben.
  6. Recht op beperking - Tijdens de duurtijd van de verwerking en bij de beëindiging van de verwerking heeft u recht op beperking van de verwerkingsactiviteit. Dit betekent dat u het recht heeft (een onderdeel van) de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te stoppen wanneer u de juistheid van de gegevens betwist. Tijdens die periode kan De Boer & Partners Immobiliën Groep de gegevens controleren. 
  7. Recht op verwijdering - Bij de beëindiging van de verwerking heeft u recht op wissing/verwijdering. Wanneer uw contract met De Boer & Partners Immobiliën Groep een einde genomen heeft, kan u De Boer & Partners vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft ook de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van presoonsgegevens die door De Boer & Partners Immobiliën Groep op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij De Boer & Partners Immobiliën Groep een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van De Boer & Partners Immobiliën Groep (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). De Boer & Partners Immobiliën Groep kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
  8. Recht om klacht in te dienen - U heeft altijd recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) indien u van oordeel bent dat de GDPR niet wordt nageleefd.