fb pixel

NIEUW VLAAMS HUURDECREET IN WERKING VANAF 1 JANUARI 2019

08-02-2019

Het nieuwe Vlaamse huurdecreet geldt sinds 1 januari 2019. Het doel van deze nieuwe wetgeving is een juiste balans vinden tussen de zekerheid voor de verhuurder en een betaalbare woonzekerheid voor de huurder.

De wetswijzigingen gelden enkel voor huur als hoofdverblijfplaats en studentenverhuur.

Daarnaast heeft het nieuwe Vlaamse huurdecreet ook enkel betrekking op huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden afgesloten.

Vijf aanpassingen die je best onthoudt voordat je gaat (ver)huren in 2019

1. De duur van het huurcontract

Een huurovereenkomst van negen jaar blijft de standaardregel bij het nieuwe Vlaamse huurdecreet. Deze huurovereenkomst wordt ook de lange huurovereenkomst genoemd.

Er zijn drie uitzonderingen op een standaard huurcontract van negen jaar:

 • een huurcontract van korte duur (drie jaar of minder)
 • een huurcontract van meer dan negen jaar
 • een levenslang huurcontract

Nieuw is wel dat de huurder een opzegmogelijkheid heeft bij contracten van korte duur. Hij moet volgens het nieuwe Vlaamse huurdecreet enkel een opzeggingstermijn van drie maanden naleven.

De opzegvergoeding is dan afhankelijk van het jaar waarin de huur eindigt:

 • in het eerste jaar betaal je anderhalve maand de huurprijs;
 • in het tweede jaar betaal je een hele maand de huurprijs;
 • in het derde jaar betaal je een halve maand de huurprijs;

Een verhuurder kan nooit vroegtijdig opzeggen.

Wat als de huurder sterft? Volgens het nieuwe voorstel stopt het contract automatisch vanaf de tweede maand na het overlijden, behalve wanneer de erfgenamen laten weten dat ze de huur niet wensen te beëindigen.

De verhuurder heeft ook recht op de twee maanden huur tussen het overlijden en de automatische stopzetting. Als de overleden huurder geen erfgenamen heeft, kan de verhuurder een curator aanstellen om de inboedel te verkopen.

2. De huurwaarborg

De verhuurder heeft vanaf 1 januari 2019 het recht om drie maanden huur te vragen. Dit werd voorheen beperkt tot twee maanden.

Financieel zwakkere huurders zullen met de komst van het nieuwe Vlaamse huurdecreet echter wel een renteloze lening kunnen aangaan bij het Vlaams Woningfonds.

Op deze manier probeert de Vlaamse overheid beide belangen te verzoenen;

 • enerzijds wordt de verhuurder beter beschermt tegen wanbetaling en huurschade;
 • en anderzijds blijft de huurmarkt toegankelijk voor huurders die het financieel moeilijker hebben.

Verder zal het nieuwe Vlaamse huurdecreet strenger optreden wanneer de waarborg niet op een geblokkeerde rekening wordt gezet. Zo zal de verhuurder erop toezien dat wanneer een huurder de waarborg cash overhandigt, hetzelfde ebdrag op een geblokkeerde rekening komt te staan. Ten einde van het contract, zal de verhuurder de waarborg binnen het jaar terugbetalen.

3. De totale huurprijs

Bij aanvang van het contract moet de verhuurder kunnen garanderen dat de woning aan minimale kwaliteitsnormen voldoet.

De verhuurder is steeds vrij om de huurprijs te bepalen, alsook of deze al dan niet jaarlijks zal worden geïndexeerd. Tijdens de looptijd van het huurcontract kan de huurprijs wijzigen:

 • eenmaal per huurjaar a.h.v. de indexering
 • tijdens het huurjaar bij energiebesparende investeringen zoals zonnepanelen plaatsen of extra isolatie.

De huurprijs mag bij een jaarlijkse indexering niet hoger zijn dan het bedrag berekend volgens deze formule:

basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer

4. Wie betaalt welke kosten volgens het nieuwe Vlaamse huurdecreet?

Om te anticiperen op alle onduidelijkheden rond deze vraag zal de Vlaamse regering een lijst van kleine herstellingen opstellen die ten laste zijn van de huurder.

De huurder

 • moet zich verplicht verzekeren tegen brand- én waterschade;
 • betaalt een groot deel gebruikskosten en het onderhoud voor de gemeenschappelijke delen;
 • staat in voor kleine, dagelijkse herstellingen of schade die hij heeft veroorzaakt.

De verhuurder

 • moet zich verplicht verzekeren tegen brand- én waterschade;
 • betaalt de kosten van herstellingswerken door ouderdom of overmacht.

Verder zijn er nog enkele wijzigingen wat betreft medeverhuur. Medeverhuur of co-housing stijgt aanzienlijk in populariteit en om hierop te anticiperen werden deze regels ook hervormd. Bij medehuur worden meerdere huurders onder één contract vastgelegd.

5. Studentenverhuur

Tot slot introduceert het nieuwe Vlaamse huurdecreet voor het eerst een wettelijk kader voor de verhuur van studentenkamers:

 • De huurwaarborg voor studentenwoningen blijft beperkt tot twee maanden.
 • De student kan bij beëindiging van de studies zijn contract onmiddellijk opzeggen.
 • De huurprijs blijft ongewijzigd wanneer eenzelfde student voor eenzelfde woning een opeenvolgend contract sluit. De huurprijs mag wel jaarlijks geïndexeerd worden.

Als je nog vragen hebt na het lezen van dit artikel, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor al je twijfels betreft (ver)huur, kan je bij ons terecht via advies@deboerenpartners.be.